Lubelskie / BIAŁA PODLASKA

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Film o uczelni PSW im. J.P.II w Białej Podlaskiej

21-500 BIAŁA PODLASKA
Sidorska 95/97
+48 833 449 930

Rekrutacja rozpoczyna się 1 kwietnia i potrwa do końca września.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 roku. Obecnie kształcimy ok. 3000 studentów na 18 kierunkach i 43 specjalnościach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających).

mp4
Film o uczelni PSW im. J.P.II w Białej Podlaskiej
Typ pliku: pdf
Informator ogólny o Uczelni
Typ pliku: pdf
Ulotka Wydziału Nauk Ekonomicznych
Typ pliku: pdf
Ulotka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
Typ pliku: pdf
Ulotka Wydziału Nauk Technicznych
Typ pliku: pdf
Ulotka Wydziału Nauk o Zdrowiu

Oferta Edukacyjna

Budownictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwenci kierunku Budownictwo posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i nadzorowania budów oraz organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego budynków. Znają nowoczesne materiały i technologie robót wykończeniowych.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
budownictwo ogólne
odnawialne źródła energii w budownictwie

Informatyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwent kierunku Informatyka jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem i konserwacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
technologie mobilne
technologie internetowe i grafika komputerowa
inżynieria oprogramowania i systemy sieciowe
informatyka samochodowa
sterowanie adaptacyjne
roboticsandartifical intelligence

Mechanika i budowa maszyn
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, zarządzania pracą w grupie, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego maszyn. Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności projektowania, realizacji, nadzoru technicznego maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok

Rolnictwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, zarządzania pracą w grupie, prowadzenia remontów i oceny stanu technicznego maszyn. Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności projektowania, realizacji, nadzoru technicznego maszyn. Posiadają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyInżynier
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
behawiorystyka zwierząt
inżynieria produkcji żywności
projektowanie terenów zielonych
rolnictwo ekologiczne
fundusze strukturalne i programy operacyjne Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo narodowe
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwent studiów kierunku bezpieczeństwo narodowe uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu ogólnych zasad bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Zostaje także wyposażony w umiejętności samodzielnej pracy na różnych stanowiskach w administracji publicznej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Szczególnie dotyczy to procedur związanych z procesem decyzyjnym realizowanym przez różne organy kierowania bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa państwa
zarządzanie kryzysowe
bezpieczeństwo zdrowotne
bezpieczeństwo w środowisku wodnym

Dietetyka
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwent dietetyki będzie dysponował umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami zawodowymi z zakresu diagnostyki, poradnictwa, planowania i realizacji programów prozdrowotnych różnych grup ludności w zależności od wieku i stanu zdrowia. Dietetyka daje ogromne możliwości absolwentom tego kierunku w podejmowaniu zatrudnienia, jak również w dalszym kształceniu w celu zdobywania kolejnych stopni naukowych w dziedzinie medycyny. W świadomości społecznej coraz powszechniejsze staje się zrozumienie roli, jaką odgrywa żywność i żywienie w utrzymaniu zdrowia.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
osobisty trener zdrowia
osobisty dietetyk
psychodietetyka

Ekonomia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Ekonomista to zawód uniwersalny. Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od stanowisk związanych z podstawowym zarządem, np. służbach finansowo-księgowych, poprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz marketingiem, aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla – prezesów i dyrektorów firm czy głównych księgowych.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
transport
spedycja i przewozy międzynarodowe
gospodarka międzynarodowa

Finanse i Rachunkowość
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kierunek „finanse i rachunkowość” w założeniu zorientowany jest na przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry na stanowiska szczebla operacyjnego instytucji finansowych i niefinansowych, takich jak, przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz samorządy, która obok nabycia specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości zdobędzie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
finanse przedsiębiorstw
informatyka w finansach

Filologia Angielska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwenci anglistyki pracują nie tylko w szkołach i przedszkolach, lecz także w urzędach administracji publicznej, państwowej i samorządowej, w sektorach turystyki, bankowości oraz w instytucjach Unii Europejskiej.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
specjalizacja nauczycielska

Filologia Rosyjska
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Program studiów obejmuje zarówno praktyczną naukę języka rosyjskiego, jak i inne przedmioty filologiczne, w tym historię literatury rosyjskiej i gramatykę opisową współczesnego języka rosyjskiego. Ponadto w programie znajdują się przedmioty przygotowania zawodowego. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są praktyki, które podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
język rosyjski i ukraiński w biznesie
język rosyjski w obsłudze transgranicznej
język rosyjski w biznesie

Pedagogika
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Wiedza, jaką w toku studiów zdobywają studenci pedagogiki, winna im ułatwiać zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Zawiera się ona w treściach kształcenia z zakresu problematyki ogólnofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej a przede wszystkim w zagadnieniach wchodzących w zakres przedmiotów pedagogicznych.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapia pedagogiczną

Pielęgniastwo
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3.5 lata
Język polski

 Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3.5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Ratownictwo medyczne
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Absolwent nabywa ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz z zakresu ratownictwa medycznego. Zdobywa również uprawnienia do nauczanie zawodu ratownika medycznego, organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych oraz prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego;

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok

Socjologia
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studenci mają szansę posiąść umiejętność gromadzenia informacji, redagowania artykułów, stosowania narzędzi dziennikarskich. Poza tym posiądą umiejętność wykorzystania odpowiednich narzędzi do budowy wizerunku (osób, firm, organizacji) w mediach, otoczeniu zewnętrznym. Ponadto Program studiów obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar przestępstw, sposoby przestępczego wykorzystywania Internetu (cyberprzestępczość, cyberterroryzm, cyberprzemoc), reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
dziennikarstwo i kreowanie wizerunku
diagnoza kryminologiczna

Turystyka i Rekreacja
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Studia na kierunku turystyka i rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
turystyka i rekreacja zdrowotna
obsługa ruchu turystycznego
menadżer turystyki i hotelarstwa w języku angielskim
turystyka międzynarodowa w języku angielskim

Zarządzanie
I Stopnia
Tryb stacjonarny
3 lata
Język polski

Kierunek studiów zarządzanie reprezentuje dziedzinę nauk ekonomicznych należącą do obszaru nauk społecznych. Przedmiotem nauk o zarządzaniu są zagadnienia, które mają wpływ na podejmowanie w organizacji racjonalnych decyzji i sprawne ich funkcjonowanie, przyczyniając się do osiągnięcia ich celów. Dotyczą one sprawności działań zespołowych i do ich istoty należą problemy pracy kierowniczej.

Poziom: I Stopnia
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 3
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyLicencjat
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
mała przedsiębiorczość w sektorze handlu i usług
obsługa graniczna
zarządzanie innowacjami
zarządzanie logistyką

Fizjoterapia
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Absolwent kierunku Fizjoterapia powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych; dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów medyczno-rehabilitacyjnych (w tym planowania modelu rehabilitacji) oraz kontrolowania efektywności procesów fizjoterapii.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia Jednolite Magisterskie
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia przygotują do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych na pierwszym etapie edukacyjnym oraz w placówkach wychowania przedszkolnego.

Poziom: Studia Jednolite Magisterskie
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Bezpieczeństwo narodowe
II Stopień
Tryb stacjonarny
5 lat
Język polski

Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę niezbędną do pracy w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego, w tym pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 5
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo zdrowotne i żywnościowe

Ekonomia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Ekonomista to zawód uniwersalny. Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę we wszystkich działach i sferach gospodarki, we wszystkich przedsiębiorstwach, począwszy od stanowisk związanych z podstawowym zarządem, np. służbach finansowo-księgowych, poprzez stanowiska związane z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz marketingiem, aż po stanowiska kierownicze najwyższego szczebla – prezesów i dyrektorów firm czy głównych księgowych.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok
Specjalności
ekonomia menadżerska
finanse i rynki finansowe

Filologia Angielska
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwenci anglistyki pracują nie tylko w szkołach i przedszkolach, lecz także w urzędach administracji publicznej, państwowej i samorządowej, w sektorach turystyki, bankowości oraz w instytucjach Unii Europejskiej.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Fizjoterapia
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia drugiego stopnia umożliwią absolwentowi podjęcie zatrudnienia w placówkach służby zdrowia, ośrodkach rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością, w ośrodkach promocji zdrowia stosujących specyficzne procedury w zakresie korektywy i kompensacji, w gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach spa, lecznicach dla zwierząt, w administracji ochrony zdrowia jednostek samorządowych, administracji państwowej, a także w organizacjach pozarządowych – realizujących specyficzne zadania na rzecz osób okresowo i trwale niepełnosprawnych

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Pielęgniarstwo
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

 Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Turystyka i Rekreacja
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Studia na kierunku turystyka i rekreacja przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich podmiotach branży turystycznej, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok

Zdrowie Publiczne
II Stopień
Tryb stacjonarny
2 lata
Język polski

Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zdrowie Publiczne uzyskuje tytuł magistra i powinien posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie różnorodnych funkcji związanych z realizacją zadań profilaktyki i ochrony zdrowia przez instytucje państwowe, samorządowe, społeczne i prywatne funkcjonujące w systemie ochrony zdrowia, zajmujące się opieką społeczno - medyczną, promocją zdrowia i edukacją prozdrowotną, nadzorem sanitarno - epidemiologicznym oraz organizowaniem i administrowaniem w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa. W szczególności powinien wykazywać się znajomością w zakresie problemów zdrowotnych, systemów opieki zdrowotnej, nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania, metod badawczych, umiejętności wykorzystania systemów informatycznych (przede wszystkim Internetu) do nadzoru epidemiologicznego, a także wykazać się znajomością pracy w służbach sanitarno - epidemiologicznych.

Poziom: II Stopień
Język wykładowy: polski
Czas studiów w latach: 2
Sposób prowadzenia zajęć: Tryb stacjonarny
Tytuł zawodowyMagister
Czesne0 PLN / rok